ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
 

Visitors count

Total Region ( 21 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 590 ) Matrimonial ( 154 )
Total Family  ( 26372 ) Total Member ( 154447 ) Total Male ( 82490 ) Total Female ( 71957 )
NILESH
16 Aug 2014, 8:47:42 AM
AGM at MadhavKampa, Nilesh Bhavani awarded by Jitubhai, chief secretary Sabar Region.  

Likes(1) Comment(0)
CHANDARKANT BHAI like this
NILESH
16 Aug 2014, 8:43:23 AM
 

Likes(1) Comment(0)
CHANDARKANT BHAI like this
DR. AMRUTLAL
15 Aug 2014, 8:08:12 PM
Sabar Region Himatnagar Division Darshan At Desapar LaxmiNarayan Sanskar Dham  

Likes(1) Comment(1)
MILAN Thanks
19 Aug 2014, 9:28:04 PM
MILAN like this

Yuvasangh Matrimonial

Website Designed and Developed By : Pioneer