વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 21 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 591 ) Matrimonial ( 153 )
Total Family  ( 26394 ) Total Member ( 154678 ) Total Male ( 82599 ) Total Female ( 72079 )
NILESH
31 Aug 2014, 2:38:27 PM
 
I Like it.  Be successful in your aim. we are with you.

Likes(0) Comment(0)
NARESH
28 Aug 2014, 12:32:59 PM
 
10 OCT 1992

Likes(0) Comment(1)
NILESH What is this date?
29 Aug 2014, 9:25:00 AM
NILESH
16 Aug 2014, 8:47:42 AM
AGM at MadhavKampa, Nilesh Bhavani awarded by Jitubhai, chief secretary Sabar Region.  

Likes(3) Comment(0)
3 people like this

Yuvasangh Matrimonial

or
   New Family
HIMMAT BHAI GOGARI
Native: DESALPAR (GUNTHALI)
City: AURANGABAD
NARSI GOGARI
Native: DESALPAR (GUNTHALI)
City:
AVINASH RUDANI
Native: DEVISAR
City: HOWRAH
New Born Babies
NAKRANI HANISH MANOJ
B.Dt: (Male)12-03-2014
POKAR HASTI BHARAT
B.Dt: (Female)19-04-2013
GORANI PRINCY PRAKASH
B.Dt: (Female)04-01-2013
Website Designed and Developed By : Pioneer