શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 606 ) Matrimonial ( 217 )
Total Family  ( 27102 ) Total Member ( 159013 ) Total Male ( 84858 ) Total Female ( 74150 )
Admin
24 Jan 2015, 11:31:56 AM
 
हम बी किसीसे कम नहीं
आल इंडिया मा फ़ेलयेला समाज
4/5 लाख नी वस्ती नो समाज ABKKP
लेवा करोडो नी वस्ती मा 521 लग्न समूह मा थाय ते सारी घटना छे त्यारे वसंतपंचमी ना ABKKP 205 अने ते पण ठेक ठिकाने सहु नी सगवड सचवाय तेम
अखात्रीज अने वसंत पंचमी न समाजा न भारत भर मा समूह लग्न आयोजन थी 500 थी वधु जोड़का न लग्न महोत्सव थी शोभतो समाज

आवकारदायक अभिगम ने आदर्श रीते स्वीकारतो समाज
करियावर मा दरेक दिकरी ने अनेक गृहसामग्री दान करी दानवीर थी शोभतो समाज
50000/- थी पण वधु जनता आजे वसंतपंचमी ना भारत भर मा लग्न मा सात्विक प्रसाद जमसे अने समूह लग्नोत्सव नो लाभ लेसे समाज
स्वछता नी मिशाल वालो समाज
टाइम टेबल अने शुआयोजन थी शोभतो समाज
युवा सुरक्षा कवच जेवी योजना ने पण सांकली लेतो समाज
ओन लाइन स्वर्नियम परिवार दर्शन समाज
दीपावली नी शुभेच्छा प्रथम समाज विकास दान थी करतो समाज
Information to all
This Vasantpanchmi - All over India KKP SAMAJ SAMUHLAGNA @ 24/1/2015

SBR- Sabarkanth, Dhansura 35
SPR- Madhya Gujarat, Nadiad-- 30
UKR- UTTAR Karnatak, Gokak 19
UGR- UTTAR Gujarat, Kalol 16
DBR- Daxin Bharat, Trichi. 13
DKR- Daxin Karnataka, Benglooru 13
VDR- VIDARABH, Nagpur 12
MUR- MUMBAI, Dombivali 12
MUR- MUMBAI, Borivali 05
MUR- MUMBAI, Ghatkopar 04
TAP- TL-Andhra, Hydrabad 10
CGR- Chattis gadha, Raipur 10
MMR- Madhya maharastra, Nasik. 08
MMR- M.maharastar, Auragabad 03
DMG- Daxin maharastra, Sangali 09
KUR- Kutch Umiya mata, Vandhay 04
MPR- Madya bharat, Jabalpur 02
CSR- Maharastar pune, chichvad 01
NCR- Kolkatta - Kolkatta 01
TOTAL. ................. 207

THE PRIDE OF SAMAJ
Akhil bhartiya kutch kadava Patidar Santan samaj
🍁Mahit ane sankal
special Gautamji Halppani & Gaurangbhai
🍁Matrimonial team Yuvasangh

Likes(0) Comment(0)
DEEPA
19 Jan 2015, 10:20:27 PM
7TH SAMU LAGNA UTTAR KARNATAKA KUTCH KADVA PATIDAR SANATHAN SAMAJ. AAYOJAN. [UKR REGION] ON 24TH JAN 2015  

Likes(1) Comment(0)
ADMIN like this
PRASHANT
16 Jan 2015, 7:58:00 PM
 
https://www.youtube.com/watch?v=NF9-M5L4vV8

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
HEET RAMANI
Native: NANI KHAKHR
City: NASHIK
RIYA RAMANI
Native: NANI KHAKHR
City: NASHIK
PRAVATIBEN RAMANI
Native: NANI KHAKHR
City: NASHIK
   New Family
HARESH RAMANI
Native: NARANPAR (ROHA)
City: GULBARGA
BHARAT BHAI RAMANI
Native: DEVISAR NAKHATRANA
City: GUNATITPUR
KANTILAL BHAI RAMANI
Native: DEVISAR NAKHATRANA
City: GUNATITPUR
New Born Babies
SURANI BANSI KIRAN
B.Dt: (Female)01-01-2015
DADAGA DEV SUNIL
B.Dt: (Male)12-12-2014
LIMBANI BANSHIBEN KANTILAL
B.Dt: (Female)07-12-2014
Website Designed and Developed By : Pioneer